Rodinné právo

V právu rodinném poskytujeme komplexní advokátní poradenství v následujících právních věcech:

 1. svěření dítěte do péče a úprava styku
 2. výživné nezletilých a zletilých dětí, vztahy a spory mezi rodiči a dětmi
 3. rozvod manželství
 4. vypořádání společného jmění manželů
 5. nároky neprovdaných matek a jejich dětí vůči otci

Svěření dítěte do péče a úprava styku

 Jsme odborníky na rodinné právo, kam mimo jiné patří i problematika svěření dětí do péče. Pomůžeme vám získat vaše děti do péče nebo například zajistit střídavou péči či naopak nevhodné střídavé péči zabránit. Rovněž vám můžeme pomoci se souvisejícími záležitostmi, jako je snížení či zvýšení výživného na děti, vypořádání majetku nebo rozvodové řízení.

Jsme si plně vědomi toho, že problematika svěřování dětí do péče nepatří mezi nejpříjemnější životní situace. Snažíme se proto vždy klást důraz především na zájmy dětí a na naplnění vašich očekávání. Máme za sebou stovky řízení od běžných případů, kdy se rodiče dětí dohodli na všech záležitostech, až po velmi komplikované spory.

Výživné nezletilých a zletilých dětí, vztahy a spory mezi rodiči a dětmi

Výživné je charakterizováno jako majetkový soubor věcí a jiných právních předmětů, penězi ocenitelných, které poskytuje jedna osoba druhé proto, aby ji vyživovala a uspokojila její životní potřeby. Nejčastějším druhem vyživovací povinnosti je vyživovací povinnost rodičů vůči dětem, které nejsou schopny se živit samy. Pokud dítě i po dosažení věku 18 let nadále studuje, trvá povinnost až do konce studia, které musí být však smysluplné.

Oba rodiče musí přispívat na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má zase právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Při určování výživného se vychází z možností rodiče, který má výživné platit. Výživné se stanoví soudem buď schválením dohody rodičů o plnění vyživovací povinnosti, odpovídá-li zájmům dítěte, nebo vlastním rozhodnutím soudu.

Rozvod manželství

Tzv. rozvod nesporný může rozvodové řízení značně zjednodušit. V případě rozvodu tohoto typu se nezabývá soud otázkou rozvrácenosti manželství a bez nějakých problémů manžele rozvede. Musí však být splněny všechny tyto podmínky:

 1. manželství musí trvat alespoň jeden rok
 2. manželé už spolu nežijí nejméně šest měsíců
 3. k návrhu se připojují oba manželé
 4. manželé mají úředně ověřenou dohodu o vypořádání společného jmění manželů

V případě, že mají děti, musí být součástí i pravomocné rozhodnutí opatrovnického soudu o tom, jakým způsobem bude upravena péče, styk a výživa nezletilých dětí.

V případě sporného rozvodu řeší celý spor mezi manžely soud a určuje, kdo může za rozpad manželství. Tady se bez právníka ani jedna ze stran neobejde.

Vypořádání společného jmění manželů

Není-li dohodnuto jinak, společné jmění manželů tvoří vše, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právního obchodu. Může se jednat o věci, práva (i ta mají majetkovou hodnotu) nebo dluhy. Pokud se dluhy týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů nebo je převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého, nejsou součástí společného jmění manželů.

Společné jmění manželů není dále to, co:

 1. slouží osobní potřebě jednoho z manželů
 2. nabyl dědictvím nebo darem pouze jeden z manželů,
 3. nabyl jeden z manželů a patří to do výlučného vlastnictví tohoto manžela,
 4. nabyl jeden z manželů, jako náhradu na přirozených právech
 5. nabyl jeden z manželů jako náhradu za poškození, ztrátu nebo zničení výlučně svého majetku.

Nároky neprovdaných matek a jejich dětí vůči otci

Neprovdaná matka má právo žádat po otci, i pravděpodobném, finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím i mateřstvím. Pokud se matka s otcem dítěte nedohodnou, příspěvky mohou být vymahatelné přes soud. V tomto případě je rozhodující, zda došlo k určení otcovství nebo nikoliv.