Právo nemovitostí

Naše advokátní kancelář se zabývá komplexními službami a právním poradenstvím v oblasti nemovitostí. A to od kupní či nájemní smlouvy, řešení sporů až po právní služby v souvislosti s bytovým družstvem nebo katastrem nemovitostí. Využitím našich služeb si můžete být jisti individuálním a profesionálním přístupem ke každému z klientů.

V právu nemovitostí poskytujeme našim klientům následující právní služby:

 1. příprava a sjednávání smluv a jiných dokumentů týkajících se nemovitostí
 2. právní služby při nákupu a prodeji nemovitostí
 3. advokátní úschova
 4. zastoupení ve sporech týkajících se nemovitostí
 5. věcná práva k věcem cizím
 6. nájem, pacht a podnájem bytových a nebytových prostor

Příprava smluv a ostatních dokumentů o nemovitostech

Právo nemovitostí patří mezi specializaci naší advokátní kanceláře, a tak můžeme našim klientům nabídnout kompletní přípravu, sjednávání či revize následujících smluv a dokumentů:

 • smlouvy o převodech nemovitostí (kupní smlouva, darovací smlouva, zástavní smlouva, smlouva o věcném břemeni)
 • nájemní smlouvy a smlouvy podnájemní (zpracování nájemních smluv a jejich skončení)
 • prohlášení vlastníka budovy a jeho zpracování
 • smlouvy o převodu bytu do vlastnictví člena družstva (zpracování smluv a jejich změn)
 • vklad, záznam či poznámka do katastru nemovitostí

Právní služby při nákupu a prodeji nemovitostí

Našim klientům zabezpečíme profesionální právní služby spojené s nákupem či prodejem jejich nemovitostí, zejména pak:

 • právní poradenství, příprava smluvní dokumentace, revize a připomínkování smluv o převodech a dispozicích s nemovitostmi (kupní smlouva, smlouva darovací, smlouva o dílo, zástavní smlouva apod.)
 • komplexní právní zastoupení nabyvatelů i převodců nemovitostí (právní zastoupení při jednání s protistranou, příprav, sjednávání a připomínky rezervačních smluv, smluv o smlouvách budoucích, kupních smluv, smluv darovacích apod. včetně vypracování návrhu na zápis změn v katastru nemovitostí)
 • právní spory týkající se nabývání nemovitostí

Advokátní úschova

V rámci služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří nabízíme klientům i možnost úschovy finančních prostředků, případně listin, pokud mají souvislost s úschovou finančních prostředků. Advokátní úschova představuje efektivní způsob ochrany finančních transakcí klientů, transparentnost obchodů a zajištění splnění smluvních povinností. Advokátní kancelář je v takových případech garantem a je právně odpovědná za to, že s uschovanými prostředky bude naloženo pouze tak, jak je dohodnuto ve smlouvě, případně jak plyne z právních předpisů.

Advokátní úschova je klienty nejčastěji využívána v souvislosti s uzavíráním smluv o koupi nemovitých věcí. Při advokátní úschově ve spojení s převody nemovitých věcí se uzavírá tzv. svěřenecká smlouva, na základě které jedna strana složí peníze pro druhou stranu na zvláštní účet naší advokátní kanceláře, zřízený a označený k tomu účelu. Složené peněžní prostředky uložené na tomto úschovním účtu jsou po celou dobu trvání úschovy odděleny od jakýchkoliv jiných finančních prostředků advokátní kanceláře i od finančních prostředků jiných klientů. V okamžiku, kdy dojde ke splnění všech podmínek stanovených v uzavřené svěřenecké smlouvě (ve které jsou stanovena práva a povinnosti obou smluvních stran i advokátní kanceláře), jsou peníze z advokátní úschovy uvolněny oprávněné osobě.

Spory o nemovitosti

Naše klienty právně zastupujeme ve všech druzích sporných řízení týkající se nemovitostí. Zastupujeme tak nejčastěji nájemce či pronajímatele, kupující či prodávající apod. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se nemovitosti se na nás neváhejte s důvěrou obrátit.

Věcná práva k věcem cizím

Mezi věcná práva k věcem cizím, jejichž problematiku adekvátně a s největším možným důrazem na zájmy klienta řeší naše advokátní kancelář patří:

 • věcné břemeno doživotního užívání
 • právo stavby
 • věcná břemena
 • právo zástavní a zadržovací
 • právo zpětné koupě
 • předkupní právo apod.

Nájem, pacht a podnájem bytových a nebytových prostor

Kvalitní zajištění právního poradenství v tomto oboru zejména představuje:

 • právní revize a příprava nájemních a podnájemních smluv
 • příprava smluvních typů pro velké kanceláře a business centra
 • zastupování klientů v souvislosti se vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem